Chinese Dynasties


Ancient Three Sovereign and Five Emperors 三皇五帝 sān huáng wǔ dì before 2070 BC
Xià xià 2070-1600 BC
Shang shāng 1600-1046 BC
Zhou Western Zhou 西周 xī zhōu 1046-771 BC
Eastern Zhou
Spring and Autumn Period
Warring States Period
東周
春秋
戰國
dōng zhōu
chūn qiū
zhàn guó

770-476 BC
475-221 BC
  Qin qín 221-206 BC
Han Western Han 西漢 xī hàn 206 BC-AD 9
Xin xīn 9-23
Eastern Han 東漢 dōng hàn 25-220
  Three Kingdoms (Wei, Shu, Wu) 三國 sān guó 220-265
Jin Western Jin 西晉 xī jìn 265-317
Eastern Jin 東晉 dōng jìn 317-420
  Southern and Northern Dynasties 南北朝 nán běi cháo 420-589
Sui suí 581-618
Tang táng 618-907
Five Dynasties and Ten Kingdoms 五代十國 wǔ dài shí guó 907-960
Song Northern Song 北宋 běi sòng 960-1127
Southern Song 南宋 nán sòng 1127-1279
  Liao (Khitan Empire) liáo 907-1125
Jin jīn 1115-1234
Yuan (Mongolian) yuán 1271-1368
Ming míng 1368-1644
Qing (Manchu) qīng 1644-1911
Modern Republic of China 中華民國 zhōnghuá mínguó 1911-1949
People's Republic of China 中华人民
共和国
zhōnghuá rénmín gònghéguó since 1949

Home   ||   About this site   ||   Contact
Copyright © marama.org.uk