Home

Traditional Chinese Medicine (TCM)

Concepts from TCM

ChinesePinyinEnglish
1 五行 wǔ xíng Five elements
2 jīn Metal
3 tǔ Earth
4 huǒ Fire
5 mù Wood
6 shuǐ Water
7 yīn Yin
8 yáng Yang
9 三焦 sān jiāo Sanjiao (triple burner)
10 经络 jīng luò Channel net (meridian)
11 太極圖 tài jí tú Taijitu (taichi diagram)
12 丹田 dān tián Dantian (cinnabar field)

Home   ||   About   ||   Contact
Copyright © marama.org.uk