Home

Theoretical Concepts

Energy, Spirit, Power

ChinesePinyinEnglish
1 qì Vital force
2 jīng Essence
3 shén Spirit
4 jìn Energy
5 lì Strength
6 yì Mind
7 内劲 nèi jìn Internal energy
8 听劲 tīng jìn Listen for energy
9 发劲 fā jìn Discharge energy
10 懂劲 dǒng jìn Understand energy
11 化劲 huà jìn Redirect energy
12 气功 qì gōng Qigong (vital force skill)
13 元气 yuán qì Innate vital force

Home   ||   About   ||   Contact
Copyright © marama.org.uk